Innkjøpsbetingelser

Innkjøpsbetingelser

Komplette innkjøpsbetingelser for OSO produkter

Les eller last ned innkjøpsbetingelser her

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER
Sist oppdatert Desember 2018

1. Anvendelse
1.1 Dersom ikke annet er avtalt, gjelder disse innkjøpsbetingelsene for alle varekjøp til OSO Hotwater Group AS og dens datterselskaper, heretter kalt Kjøper.
1.2 Leverandør er den adressat som bestillingen er stilet til eller avtale inngått med, heretter kalt Selger.
1.3 Ved avtaleinngåelse eller ved ordrebekreftelse aksepterer Selger disse betingelsene.
1.4 Noen bestemmelser som inngår i disse betingelsene vil være gjeldende selv om Avtalen er sagt opp eller utløpt, nærmere bestemt bestemmelser knyttet til produktsikkerhetsgarantier (punkt 10), immaterielle rettigheter (punkt 9), taushetsplikt (punkt 13) og lovvalg (punkt 14).
2. Samfunnsansvarlig innkjøp og forretningsetikk
2.1 Alle leveranser skal gjøres i henhold til gjeldende lover og forskrifter og andre krav oppgitt av offentlig myndighet. Leverandøren skal inneha de nødvendige lisenser, tillatelser og registreringer for sin virksomhet.
2.2 Selger har ved avtaleinngåelse eller ved ordrebekreftelse godtatt Kjøpers Generelle Innkjøpsbetingelser. Disse betingelsene har prioritet.
2.3 Ved leverandørens valg av materialer skal det utvises samfunnsansvar og hensynet til bærekraftig utvikling skal ivaretas. Alle materialer som leveres fra Selger skal ved forespørsel fra Kjøper dokumenteres med gjeldende sertifikat innen 5 arbeidsdager.
2.4 Økonomisk mislighold som korrupsjon, bestikkelser, ulovlig prissamarbeid osv er ikke forenelig med Kjøpers forretningsetikk. Selger bekrefter at de ikke engasjerer seg i slike aktiviteter i sin forretningsdrift gjennom å akseptere disse Generelle Innkjøpsbetingelsene.
3. Tilbud, ordrebekreftelse og avtale
3.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt.
3.2 Kun skriftlige bestillinger fra Kjøper er bindende for Kjøper.
3.3 Ordrebekreftelse sendes Kjøper skriftlig på innkjop@osohotwater.com senest 24 timer etter mottak av bestilling.
3.4 Ordrebekreftelsen skal angi Kjøpers bestillingsnummer, OSO varenummer og beskrivelse, kjøpesum, leveringstidspunkt og -sted. Incoterms spesifiseres på ordrebekreftelsen.
3.5 Kjøper har rett til å kansellere bestillingen dersom ordrebekreftelsen avviker fra bestillingen, eller ikke foreligger etter 48 timer.
3.6 Avtalen defineres som:
i) ordrebekreftelsen,
ii) disse Generelle Innkjøpsbetingelser, og
iii) eventuelt andre avtaler som inngås mellom partene og som vises til i ordrebekreftelsen.
Ved uoverensstemmelser mellom disse dokumentene skal de ha prioritet i den rekkefølgen de har blitt opplistet under dette punkt 3.6.
4. Levering, leveringstid og følger av forsinkelse
4.1 Varen skal leveres omkostningsfritt til avtalt tid og sted, forsvarlig emballert og med den dokumentasjonen leveransen krever, på norsk eller alternativt engelsk.
4.2 Selger er forpliktet til umiddelbart å underrette Kjøper skriftlig dersom det er grunn til å anta at den avtalte leveringstid ikke kan overholdes. Meddelelsen skal angi grunnen til forsinkelsen og den sannsynlige leveringstiden. Selger er ansvarlig for tap som Kjøper lider, og som kunne ha vært unngått dersom Selger hadde gitt Kjøper meddelelse umiddelbart.
4.3 Hvis levering ikke har funnet sted til avtalt tid, har Kjøper rett til å heve bestillingen. For leveranser som Selger skal tilvirke særskilt for Kjøper etter hans ønsker, og som Selger ikke kan disponere på annen måte uten vesentlig tap, kan Kjøper heve bare dersom forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd. Har leveransen slike mangler at den ikke kan benyttes til sitt formål, likestilles dette med forsinkelse.
4.4 Kjøper er forpliktet til å kontrollere at leveransen er i samsvar med bestillingen. Dersom hele eller deler av leveransen lider av vesentlig mangel, har Kjøper rett til å avvise den eller de mangelfulle delene ved å gi Selger umiddelbar beskjed. I tillegg kan Kjøper kreve erstatning etter gjeldende rett.
4.5 Ved forsinkelse påløper konvensjonalbot med 0,2% av den totale bestillingssum pr. kalenderdag inntil levering finner sted eller Kjøper hever kjøpet. Konvensjonalbot skal ikke overstige 10% av den totale bestillingssum. Med total bestillingssum forstås summen av beløpets hovedbestilling og alle eventuelle tilleggsbestillinger under samme bestillingsnummer. Når maksimalt nivå er nådd, kan Kjøper alltid heve kjøpet uansett kjøpets art. Krav på konvensjonalbot bortfaller i den utstrekning Selger kan påvise at forsinkelsen skyldes force majeure.
4.6 Dersom Selger eller noen han har ansvaret for har utvist uaktsomhet, kan Kjøper, i stedet for konvensjonalbot, kreve erstatning for det tap han lider ved forsinkelsen.
4.7 Hvis Selger ikke er i stand til å levere avtalt vare, kan Kjøper foreta erstatningskjøp. Selger plikter å erstatte prisdifferansen mellom den kansellerte ordren og erstatningskjøpet. Erstatningsvaren skal ha samme funksjonalitet og kvalitet som den opprinnelige varen.
4.8 Selger plikter å bestrebe seg på å redusere forsinkelsen og skadevirkningene av denne mest mulig. Dersom Selger påberoper seg force majeure, skal han sørge for å fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon på dette.
4.9 Selger skal levere varen fri for tredjemannskrav som ikke er beskrevet i avtalen, dvs Kjøper skal holdes skadesløs for en hver form for tredjemannskrav i
relasjon til varen.
5. Endringsordre
5.1 Dersom Kjøper etter at Avtalen er inngått har behov for endringer i forhold til det som er avtalt, kan Kjøper be om endringsavtale.
5.2 Ved krav om endringer kan Selger kreve justeringer i vederlag hvis han sannsynliggjør grunnlag for en slik justering. Krav om justert vederlag må fremsettes senest samtidig med Selgers svar på Kjøpers anmodning om endringsavtale.
6. Kvalitetssikring og kontroll
6.1 Selger skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er tilpasset kjøpets art og kompleksitet. Kjøper har rett til å foreta de prøver og undersøkelser som menes nødvendig for å kontrollere at leveransen er i henhold til bestillingen. Slik kontroll fritar ikke Selger for kontraktsmessig leveranse. Eventuelle sertifikater og annen dokumentasjon skal følge leveransen.
6.2 Viser det seg på ethvert tidspunkt at kvaliteten er mangelfull, eller at leveransen på annen måte ikke er i henhold til bestillingen, pålegger det Selger umiddelbart å foreta utbedringer eller omlevere, uten kostnader for Kjøper.
6.3 Selger skal kunne fremskaffe sertifikater og bevis innen 5 arbeidsdager, etter at Kjøper har etterspurt dette.
7. Garanti, mangler, reklamasjon og følger av mangler
7.1 Leveransen skal oppfylle bestillingens spesifikasjoner og den skal ikke ha mangler av noen art. Selger innestår for at det ikke er rettslige mangler ved leveransen.
7.2 Etter levering skal Kjøper så snart som mulig undersøke leveransen.
7.3 Kjøper skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget. Fristen for å reklamere utløper 60måneder etter levering. For utskiftede eller reparerte deler løper en ny reklamasjonsfrist fra tidspunkt for utskifting eller reparasjon.
7.4 Dersom det innen reklamasjonsfristen oppstår mangler, skal Selger omgående rette manglene. Dersom Kjøper på et tidspunkt etter reklamasjonsfristen oppdager mangler og har saklig grunnlag til å reklamere, skal Selger rette manglene. Dette skal gjøres uten kostnad for Kjøper.
7.5 Dersom Selger ikke foretar nødvendige korreksjoner for å bringe leveransen i kontraktsmessig stand innen rimelig tid, er Kjøper berettiget til selv eller ved andre å utføre det som finnes nødvendig for Selgers regning. Det samme gjelder dersom det for øvrig vil medføre vesentlig ulempe for Kjøper å avvente Selgers utbedring. I slike tilfeller skal Selger umiddelbart underrettes.
7.6 Dersom leveransen har mangler som ikke fullt ut utbedres etter bestemmelsene ovenfor, kan Kjøper kreve prisavslag.
7.7 Viser det seg at leveransen har vesentlige mangler som er av en slik art at de ikke kan utbedres innen rimelig tid, og Kjøper ikke vil kreve prisavslag etter bestemmelsen ovenfor, har for øvrig Kjøper rett til å heve kjøpet og kreve sitt direkte tap erstattet. Det samme gjelder dersom leveransen for øvrig har vesentlige mangler som ikke utbedres innen rimelig tid.
7.8 Dersom Kjøper lider direkte eller indirekte tap som følge av mangler ved leveransen, kan dette kreves erstattet dersom Selger eller noen han svarer for, har utvist uaktsomhet.
8. Betalingsbetingelser og fakturering
8.1 Betaling skal skje 60 dager etter kontraktsmessig leveranse har funnet sted, forutsatt at Selger har utstedt en korrekt faktura.
8.2 Alle fakturaer skal være påført referanse til bestilling. Annen dokumentasjon, som avtales i hvert enkelt tilfelle, skal være vedlagt og påført bestillingsnummer. Fakturaer som ikke er påført nødvendig referanse kan returneres.
8.3 Er betaling ikke mottatt innen avtalt tid, kan Selger sende en betalingspåminnelse. Har Kjøper uten saklig grunn drøyd med betaling utover avtalt forfall, kan Selger, etter betalingspåminnelse i henhold til ovenstående og på separat faktura, etterfakturere forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten skal være den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente ifølge Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). Dersom forsinkelsesrente ifølge ovenstående beløper seg til mindre enn 500 norske kroner er Kjøper ikke forpliktet til å betale dette.
8.4 Alle fakturaer skal være på EHF-format, og sendes fortløpende til faktura@osohotwater.com for fakturaer til det norske selskapet og faktura@osomanufacturing.com til det svenske selskapet.
9. Immaterielle rettigheter
9.1 Dersom det under utførelsen av Avtalen kan oppstå nye immaterielle rettigheter eller oppfinnelser (“Resultater”), skal Partene regulere i ordrebekreftelsen hvem som skal ha eierskap til slike Resultater.
9.2 All opphavsrett til tegninger, spesifikasjoner, øvrig dokumentasjon og andre immaterielle rettigheter som overleveres til Selger av Kjøper forblir hos Kjøper.
9.3 Der Selger skal tilvirke varer etter Kjøpers spesifikasjoner eller dokumentasjon, har Selger kun rett til å bruke slike spesifikasjoner eller dokumentasjon for leveranse under Avtalen.
9.4 Selger skal holde Kjøper skadesløs for krav som følger av inngrep i patentrettigheter eller andre immaterielle rettigheter i forbindelse med leveransen eller bruk av varen. Dette gjelder likevel ikke dersom slikt inngrep er en følge av etterlevelse av en skriftlig instruks eller spesifikasjoner fra Kjøper.
10. Produktansvar, produktsikkerhet og forsikring
10.1 Produktsamsvar og CE dokumentasjon skal følge leveransen.
10.2 Produktene skal være i henhold til krav i RoHS-direktivet (2011/65/EU), og nasjonal lovgivning som gjennomfører RoHS-direktivet.
10.3 Produktene skal være i henhold til kjemikalieforskriften REACH, og nasjonal lovgivning som gjennomfører REACH forskriften.
10.4 Hvis Selgers varer, emballasje, vareinformasjon eller lignende forårsaker materiell eller personskade hos Kjøper eller senere ledd, kan Kjøper, så langt skaden ikke skyldes Kjøpers eget forhold, kreve erstatning av Selgeren etter norsk lov og ulovfestet norsk erstatningsrett med følgende endringer:
– Ansvaret omfatter også rimelige merkostnader til opprydding og rengjøring som følge av skaden.
– Ansvaret omfatter også rimelige advokatkostnader dersom krav eller rettslig prosess iverksettes mot Kjøper av tredjepart.
– Ansvaret omfatter også rimelige merkostnader til tilbakekalling av varer
10.5 Selger plikter å tegne forsikring på minimum 30 mill NOK som dekker ethvert ansvar han kan bli påført som følge av avtalen. Selger skal holde varen forsikret frem til leveransen eiendomsrett er overdratt til Kjøper.
10.6 Fremsetter tredjemann krav mot Selger eller Kjøper om erstatning for skade eller tap som omhandles i dette kapittel, skal den andre parten underrettes uten opphold.
10.7 Partene skal straks informere hverandre om feil eller mangel ved vare, eller ved lignende behov for å informere kunder eller andre i garantiperioden.
10.8 Selger skal ha tilstrekkelig forsikringsdekning til å kunne sikre oppfyllelsen av sine forpliktelser. På forespørsel fra Kjøper skal Selger fremskaffe forsikringsbevis innen 5 arbeidsdager.
11. Markedsføring
11.1 Selger kan ikke bruke Kjøper i sin markedsføring uten Kjøpers skriftlige godkjenning.
12. Force Majeure
12.1 Dersom en av partenes manglende oppfyllelse av Avtalen skyldes en hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletidspunktet eller unngå å overvinne følgene av, suspenderes partenes plikter så lenge force majeure-situasjonen består.
12.2 Den som rammes av force majeure må varsle den andre part innen rimelig tid, samt dokumentere for hendelsen innen rimelig tid. Det kreves at slik varsel også gis når force majeure-situasjonen opphører. Unnlatt varsel kan føre til erstatningsansvar eller at den forpliktede mister retten til å påberope seg force majeure.
12.3 Dersom force majeure hendelsen varer i 60 dager eller mer, kan hver part heve Avtalen.
13. Taushetsplikt
13.1 Partene forplikter seg til ikke å utlevere informasjon eller kunnskap som utgjør konfidensiell informasjon til tredjepart. 13.2 Taushetsplikten gjelder også etter at forretningssamarbeidet er avsluttet.
14. Rettsvalg og verneting
Alle tvister skal avgjøres etter norsk rett med Oslo Tingrett som avtalt verneting dersom tvisten ikke lar seg løse i minnelighet.

 

OSO Hotwater Group AS (Org.nr. 936 603 947)