Feilsøking & FAQ

Feilsøking & FAQ

Generell feilsøking på OSO beredere, og svar på de mest vanlige spørsmålene

Feilsøking

Her forklarer vi de mest vanlige problemene og hvordan de kan løses.

Mulig årsak 1: Det er montert trykkreduksjonsventil, vannmåler eller tett tilbakeslagsventil på hovedvanninntaket til boligen.Alternativt er kaldtvannstrykket inn i boligen for høyt ila. døgnet.
Løsning: monter AX ekspansjonskar som tar opp ekspansjon under oppvarming og monter / juster trykkreduksjonsventil for stabilt vanntrykk inn i boligen. Trykkreduksjonsventilen justeres inn i forhold til ekspansjonskarets fortrykk (vanligvis 5 bar). Kontakt aut. installatør.
Mulig årsak 2: Berederens sikkerhetsventil er slitt eller det ligger partikler mellom membran og ventilsete pga. urent vann.
Løsning: forsøk å spyle gjennom sikkerhetsventilen med vann. Åpne ventilen i ca. 1 minutt. Hvis ventilen fremdeles renner etter stenging må ventilen skiftes. Kontakt aut. installatør.
Mulig årsak 3: Lekkasje ved elektrisk varmeelement.Verifiser ved å:
– Bryte elektrisk tilførsel
– Skru av lokk foran den elektriske sentralen
– Visuelt sjekke om lekkasjen kommer fra varmeelement. Hvis JA: skift pakning / varmeelement. Kontakt aut. installatør.
Mulig årsak 1: Strømtilførselen til varmtvannsberederen er brutt.
Løsning: verifiser at:
– Sikringen er på i sikringsskapet
– Støpsel fra bereder er plugget inn i veggkontakt
– Jordfeilbryter ikke har slått ut i sikringssskapet
Mulig årsak 2: Den elektriske termostaten har slått ut på sikkerhetsfunksjon.
Løsning: Trykk inn “RESET” knapp på sikkerhetstermostat:
– Koble fra strømtilførselen.
– Demonter el-lokket med en skrutrekker.
– Trykk inn den røde “RESET”-knappen.
Mulig årsak 3: Det elektriske varmeelementet er defekt.
Løsning: skift varmeelement. Kontakt aut. installatør.
Mulig årsak 4: Lekkasje på varmtvannsrør i boligen. Verifiser ved å:
– Stenge blandeventilen
– Vente 3 timer mens berederen varmer vann
– Kjenne på blandeventilen om den er varm. Hvis JA, er det lekkasje på varmtvannsrør eller annen lekkasje.
Løsning: kontakt aut. installatør.
Sannsynlig årsak er at det er høyt forbruk av varmtvann i boligen.
Løsning 1: Juster opp temperatur på termostaten til 80°C.
– Koble fra strømtilførselen.
– Demonter el-lokket med en skrutrekker.
– Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til.
Løsning 2: Bytt til en større OSO varmtvannsbereder. Kontakt aut. installatør.
Mulig årsak 1: Blandeventilen på bereder er stilt på for lav temperatur.
Løsning: juster opp temperatur på blandeventilen:
Vri det justerbare rattet helt mot “+”
Vri deretter rattet mot “–” til ønsket temperatur. (Se Ventiler og rørsett info UX-UXE-AR-RR)
Mulig årsak 2: Elektrisk termostat er stilt på for lav temperatur.
Løsning: Juster opp temperatur på termostaten til 80°C:
– Koble fra strømtilførselen.
– Demonter el-lokket med en skrutrekker.
– Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til.
Mulig årsak 3: Det er overslag i kran(er) fra kaldtvann til varmtvann (Plutselig kaldt- eller varmtvann i kran).
Løsning: kontakt aut. installatør
Mulig årsak er feil på berederens elektriske anlegg og verifiseres ved å:
– Bryte elektrisk tilførsel
– Skru av el-lokk foran elektrisk sentral
– Sjekke visuelt elektriske koblinger i boksen for evt. problemer Hvis JA, kontakt OSO eller aut. elektriker for kontroll eller utbedring. Monter el-lokk.
Som oftest kommer dette av at det er lange rørstrekk (avstand) fra varmtvannsberederen til tappestedet.
Løsning: montere varmtvann-sirkulasjonsledning eller varmekabel på varmtvannsrør. Alternativt kan ettervarmer (f.eks. OSO NANO) monteres ved tappested. Kontakt aut. installatør.
“Slaget” kommer av en plutselig trykkøkning når armaturen stenges raskt og er helt normalt.
Løsning: montere et AX ekspansjonskar hvis problemet er plagsomt. Kontakt aut. installatør.

FAQ

Her er svar på de mest vanlige spørsmålene om varmtvannsberedere:

Ved nybygg og planlagt ombygning skal kjøkkenbenk sikres med FG-godkjent lekkasjestopper. Kjøleskap, kaffemaskiner, isbitmaskiner i rom uten sluk skal også sikres.
Det blir alltid omgjøring ved bytte av bereder, du kan ikke bruke kuplingene om igjen. FPL og andre rørdeler er ferskvare. Dette gjelder både nybygg, planlagt ombygging og serviceoppdrag. Der tilkoblingspunktet eller tappestedet på bygningens vanninstallasjon er uten overløp må det være montert automatisk lekkasjestopper. Det står i TEK17 at du må ha vannstoppventil på kjøkkenbereder, se paragraf 15.4. og veiledningen til denne.
I tillegg står det klart og tydelig i montasjeanvisningen at vi ikke dekker følgeskader ved lekkasje hvis ikke automatisk lekkasjestopper er montert i rom uten sluk. Det samme gjelder for konkurrentene våre.
Det skal være 18 mm innvendig på en sikkerhetsventil med 3/4’’. Det står klart beskrevet i montasjeanvisningen. Husk at avløp fra sikkerhetsventilen skal legges til sluk eller annet uavstengbar avløpsretning. Se abonnementsvilkår for sanitæranlegg, punkt 2.7.3.
Først og fremst er årsaken kravet om tett tilbakeslag på inntaket i alle hus og leiligheter fra 1997, NS-11717. Enkelt forklart bør det monteres ekspansjonskar på kaldtvannet mellom inntaket og berederen uten stengemuligheter imellom. Det må monteres en reduksjonsventil for å få et jevnt trykk å justere karet etter. Selv om trykket ikke overstiger 6 bar må dette gjøres. Dette skyldes at vann under oppvarming utvider seg/ekspanderer. Ekspansjonskaret opptar denne vannutvidelsen når det er justert til riktig fortrykk. Forladet trykk på karet ved levering må ofte justeres. Det skal ligge 0,1-0,5 bar over nett-trykket, slik at karet tømmer seg hver gang det tappes vann fra en kran. Husk også at ekspansjonskar må ha årlig service med sjekk av fortrykk.
Makstemperaturen er endret fra 75°C, til 70°C. Rørleggeren må dobbeltsjekke om leverandør godkjenner kobling av PEX direkte på bereder, da termostaten på beredere ofte leveres fabrikkinnstilt på 75°C. Godkjente berederslanger er kanskje en bedre/sikrere løsning.
En anode reduserer korrosjon i rustfrie tanker ved saltholdig vann. I Norge benytter vi stort sett overflatevann som vannkilde, og dette er surt. En del steder bores det etter vann, og grunnvann er ofte saltholdig. Dessuten tilsettes det ofte klorider (salter) via renseanlegg. Anode skal monteres hvis det er over 50 ml/L. klorider i vannet.
En anode har ingen innvirkning på kalkinnhold i vannet, da må du benytte en type kalkbehandling som for eksempel en OSO kalkoppløser, som håndterer inntil 8-9 dH (tyske hardhetsgrader) avhengig av vannkvalitet. Ved høyere verdier bør det monteres vannbehandlingsanlegg.
Les først produktets montasjeanvisning, her står informasjon om tømming.
Slå av strømforsyningen til berederen. Steng husets stoppekran. Åpne berederens sikkerhetsventil og en varmtvannskran for å slippe inn luft, eventuelt løsne en av kuplingene på toppventilen. Vi har økt tømmekapasitet på sikkerhetsventilen vår så den fungerer utmerket som tappeventil.
Husk at berederen må fylles opp igjen med vann før strøm påsettes, ellers vil varmeelementet ødelegges.
Enkel grunninnstilling: Vri blandeventilens ratt helt mot pluss (+) og så ¼ omdreining tilbake. Tenk logisk: varmere er pluss (+) og kaldere er minus (-). Les produktets installasjonsmanual for mer detaljert beskrivelse og mer eksakt innstilling av ønsket temperatur. Se også Ventiler og rørsett info UX-UXE-AR-RR
For lite varmtvann kan ha flere årsaker:
1. Berederen er ikke stor nok for antall brukere
2. Tenåringer i huset som dusjer i en halvtime.
Generelt kan man si at en 120 l. bereder dekker 2-3 personer, 200 l. dekker 3-4 personer og en 300 l. dekker 5-6 personer.
Se også ‘Feilsøking’. Dersom berederen gir mye mindre vann enn man bør kunne forvente, kontakt aut. rørlegger for sjekk av berederen.
Hvis du venter på kaldtvann skal vannet renne ca. 20 sekunder før vannet skal være under 20°C, og for varmtvann 20 sekunder før temperaturen er over 38°C.
Legionellasikring skal utføres overalt selv om enebolig ikke er beskrevet i forskriften. Enebolig er stort sett trygt, men det er en del forhåndsregler. Unngå å stille ned temperaturen på berederens termostat (den skal helst stå på 75°C).
Hvis en ønsker kaldere vann i kranene kan dette stilles på blandeventilen – se informasjon om blandeventil her. Still blandeventilen slik at det sendes vann med minimum 60°C ut i kranene. Det anbefales at temperaturen ikke synker under 55°C mer enn 20 min. i løpet av en dag. Da er det helt trygt. Hold varmt- og kaldtvannsrør godt adskilt for å holde varmtvann varmt, og kaldtvann kaldt.

Om du har andre spørsmål, kontakt gjerne vår tekniske avdeling,
se kontaktinformasjon.